nauka_kerimbud_zzl

Nowe koncepcje planowania kariery pracowników:

 • – Coraz mniej dużych, bezpiecznych organizacji zapewniających pracę i długotrwałą karierę w tej samej firmie.

– Dominuje tendencja do tworzenia miejsc pracy w firmach o płaskich strukturach.

Pojawia się nowy typ pracownika:

 • – Spadek lojalności wobec firmy,
 • – Wysoka mobilność zawodowa i terytorialna,
 • – Przedsiębiorczość przejawiająca się w poszukiwaniu i wykorzystywaniu szans,
 • – Dążenie do ciągłego rozwoju,
 • – Samorozwój – jedna z najwyższych wartości,
 • – Dążenie do budowania własnej wartości rynkowej,
 • – Wysoka ranga odpowiedzialności i poczucia wpływu na swój rozwój,

Optymalny model zarządzania karierą:

 1. Indywidualizacja planowania kariery.
 2. Stworzenie pracownikowi możliwości samodzielnego proponowania ścieżek własnego rozwoju.
 3. Uwzględnienie konkretnych wskazówek realizacji zamierzeń rozwojowych.
 4. Wnikliwa analiza i ocena umiejętności, potencjału, mocnych i słabych stron pracownika.
 5. Autoanaliza i autoocena własnej kariery zawodowej.
 6. Konfrontacja oczekiwań pracownika z możliwościami rozwojowymi przedsiębiorstwa.
 7. Częste dyskusje doradców (przełożonych) z pracownikami prowadzące do ukierunkowania kariery.
 8. Dyskusje grupowe poświęcone planowaniu kariery.
 9. Pełna zgodność zakładowych i indywidualnych celów pracowników.
 10. Przejrzyste kryteria kariery (przemieszczeń pracowników).
 11. Rozszerzanie przestrzeni kariery zawodowej dla wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników, absolwentów wyższych uczelni, rozpoczynających pracę w danym przedsiębiorstwie.

Mity o rozwoju kariery:

 1. Zawsze znajduje się na górze miejsce dla jeszcze jednej osoby.
 2. Kluczem do sukcesu jest znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
 3. Z dobrych podwładnych są dobrzy przełożeni.
 4. Planowanie i rozwój kariery jest funkcją działu kadrowego.
 5. Daj z siebie wszystko bez względu na otrzymane zadanie.
 6. Rozsądnie jest oddzielać życie prywatne od zawodowego.
 7. Po drugiej stronie płotu trawa jest zawsze bardziej zielona.

SZKOLENIE

Cel: pomoc organizacji w wykonywaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych zasobów, czyli pracowników.

Szkolenie:

 • Inwestowanie w ludzi,
 • Zwiększenie zakresu kompetencji pracowników,
 • Pomoc w rozwoju pracowników.

Zalety:

 • – Poprawa efektów osiąganych przez pracowników,
 • – Zmniejszenie kosztów uczenia się,
 • – Zwiększenie elastyczności pracowników,
 • – Wzrasta „jakość” ZL,
 • – Możliwość rozwoju ZL w ramach organizacji,
 • – Zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • – Pomoc w zarządzaniu zmianą,
 • – Pomoc w tworzeniu pozytywnej atmosfery,
 • – Poprawa poziomu usług dla klientów,

Określenie potrzeb szkoleniowych:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych – CELE:
 • Określenie rozbieżności pomiędzy tym co się dzieje w firmie, a tym co powinna się w niej dziać.

Sytuacja istniejąca – luka szkoleniowa – oczekiwania

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych – OBSZARY:
 • Ustalenie potrzeb szkoleniowych różnych działów i konkretnych pracowników.

Metody analizowania potrzeb szkoleniowych:

 • – Analiza planów biznesowych,
 • – Analiza stanowisk pracy,
 • – Analiza efektów,
 • – Ankieta szkoleniowa,

Planowanie programów szkolenia:

 1. Cele – „po zakończeniu szkolenia uczestników będzie się w stanie… (odczytać bilans, korzystać z jakiegoś programu)”,
 2. Treść – co powinno zostać wykonane, aby osiągnąć ustalone cele szkoleniowe,
 3. Czas trwania – zależy od treści,
 4. Gdzie powinno odbyć się szkolenie?

  -Na stanowisku pracy,
  -Na miejscu pracy poza stanowiskiem pracy,
  -Poza miejscem pracy.