nauka_kerimbud_zzl Nowe koncepcje planowania kariery pracowników:
 • - Coraz mniej dużych, bezpiecznych organizacji zapewniających pracę i długotrwałą karierę w tej samej firmie.
- Dominuje tendencja do tworzenia miejsc pracy w firmach o płaskich strukturach. Pojawia się nowy typ pracownika:
 • - Spadek lojalności wobec firmy,
 • - Wysoka mobilność zawodowa i terytorialna,
 • - Przedsiębiorczość przejawiająca się w poszukiwaniu i wykorzystywaniu szans,
 • - Dążenie do ciągłego rozwoju,
 • - Samorozwój – jedna z najwyższych wartości,
 • - Dążenie do budowania własnej wartości rynkowej,
 • - Wysoka ranga odpowiedzialności i poczucia wpływu na swój rozwój,
Optymalny model zarządzania karierą:
 1. Indywidualizacja planowania kariery.
 2. Stworzenie pracownikowi możliwości samodzielnego proponowania ścieżek własnego rozwoju.
 3. Uwzględnienie konkretnych wskazówek realizacji zamierzeń rozwojowych.
 4. Wnikliwa analiza i ocena umiejętności, potencjału, mocnych i słabych stron pracownika.
 5. Autoanaliza i autoocena własnej kariery zawodowej.
 6. Konfrontacja oczekiwań pracownika z możliwościami rozwojowymi przedsiębiorstwa.
 7. Częste dyskusje doradców (przełożonych) z pracownikami prowadzące do ukierunkowania kariery.
 8. Dyskusje grupowe poświęcone planowaniu kariery.
 9. Pełna zgodność zakładowych i indywidualnych celów pracowników.
 10. Przejrzyste kryteria kariery (przemieszczeń pracowników).
 11. Rozszerzanie przestrzeni kariery zawodowej dla wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników, absolwentów wyższych uczelni, rozpoczynających pracę w danym przedsiębiorstwie.
Mity o rozwoju kariery:
 1. Zawsze znajduje się na górze miejsce dla jeszcze jednej osoby.
 2. Kluczem do sukcesu jest znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
 3. Z dobrych podwładnych są dobrzy przełożeni.
 4. Planowanie i rozwój kariery jest funkcją działu kadrowego.
 5. Daj z siebie wszystko bez względu na otrzymane zadanie.
 6. Rozsądnie jest oddzielać życie prywatne od zawodowego.
 7. Po drugiej stronie płotu trawa jest zawsze bardziej zielona.

SZKOLENIE

Cel: pomoc organizacji w wykonywaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych zasobów, czyli pracowników. Szkolenie:
 • Inwestowanie w ludzi,
 • Zwiększenie zakresu kompetencji pracowników,
 • Pomoc w rozwoju pracowników.
Zalety:
 • - Poprawa efektów osiąganych przez pracowników,
 • - Zmniejszenie kosztów uczenia się,
 • - Zwiększenie elastyczności pracowników,
 • - Wzrasta „jakość” ZL,
 • - Możliwość rozwoju ZL w ramach organizacji,
 • - Zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • - Pomoc w zarządzaniu zmianą,
 • - Pomoc w tworzeniu pozytywnej atmosfery,
 • - Poprawa poziomu usług dla klientów,
Określenie potrzeb szkoleniowych:
 1. Analiza potrzeb szkoleniowych – CELE:
 • Określenie rozbieżności pomiędzy tym co się dzieje w firmie, a tym co powinna się w niej dziać.
Sytuacja istniejąca – luka szkoleniowa – oczekiwania
 1. Analiza potrzeb szkoleniowych – OBSZARY:
 • Ustalenie potrzeb szkoleniowych różnych działów i konkretnych pracowników.
Metody analizowania potrzeb szkoleniowych:
 • - Analiza planów biznesowych,
 • - Analiza stanowisk pracy,
 • - Analiza efektów,
 • - Ankieta szkoleniowa,
Planowanie programów szkolenia:
 1. Cele – „po zakończeniu szkolenia uczestników będzie się w stanie... (odczytać bilans, korzystać z jakiegoś programu)”,
 2. Treść – co powinno zostać wykonane, aby osiągnąć ustalone cele szkoleniowe,
 3. Czas trwania – zależy od treści,
 4. Gdzie powinno odbyć się szkolenie? -Na stanowisku pracy, -Na miejscu pracy poza stanowiskiem pracy, -Poza miejscem pracy.