Sposoby składania podań o pracę:motywacja_selekcja_zzl_kerimbud
– Listownie,
– Telefonicznie,
– Życiorysy,
– Podania,
– Forma osobista.
Selekcja podań o pracę:

  1. Segregowanie zgłoszeń.
  2. Wysyłanie standardowych potwierdzeń odbioru.
  3. Analizy życiorysów.
  4. Porównania z kluczowymi kryteriami wymagań osobowych.
  5. Podział na kategorie w związku z wymaganiami (odpowiednie – marginalne – niewłaściwe).
  6. Przygotowanie listy kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.
  7. Sporządzenie programu rozmowy.
  8. Poinformowanie o zawieszeniu czynności rekrutacyjnych.

Praktyczne uwagi o zawartości CV wg wymagań europejskich:

– Tytuł – nie wpisuj słów CV, wszyscy znają ten dokument,
– Dane osobowe,
– Wykształcenie,
– Języki,
– Doświadczenie zawodowe,
– Pozostałe doświadczenie,
– Kursy,
– Zainteresowania.

Motywacja – zespół czynności uruchamiających celowe działanie
Motyw – czynnik wchodzący w skład procesu motywacji

Podstawowe źródła motywacji:

 1. Potrzeby indywidualne,
 2. Wartość celu,
 3. Poziom samooceny,
 4. Umiejętność planowania i realizacji działań,
 5. Oddziaływanie środowiska.

Błąd antropologiczny w motywacji – „Nie pracujemy wyłącznie dla wynagrodzenia”

Systemy motywowania – bodźcce pozapłacowe.

1. Instrumenty finansowe – płace, świadczenia (głównie premie)
2. Instrumenty pozafinansowe – elementy zarządzania zasobami ludzkimi tj. rozwój, pozytywne ocenianie pracowników, awans

Świadczenia – element wynagrodzenia mający formę niepieniążną, które pracownicy otrzymują jako dodatek do różnych form płacy.

Najbardziej pożądane dodatki do pensji (wyniki z danych 1998r., Polska):

 • – Szkolenia,
 • – Polisa emerytalna,
 • – Prywatna opieka medyczna,
 • – Samochód,
 • – Dofinansowanie urlopu,
 • – Akcje firmy,
 • – Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych,
 • – Bezpłatna opieka nad dziećmi,
 • – Telefon komórkowy.

  Zainteresowanie świadczeniami występuje zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA ŚWIADCZEŃ PŁACOWYCH:

 • Dla pracodawcy:
  • Są zwolnione z podatku i składek ZUS (częściowo, zależy od aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych),
  • Efekt skali – np. jeśli przedsiębiorstwo negocjuje z firma ubezpieczeniową ubezpieczenie na życie dla dużej liczby pracowników, jest w stanie uzyskać znacznie korzystniejsze warunki niż w przypadku indywidualnych pracowników. Podobna zasada odnosi się do hurtowych zakupów nagród rzeczowych, talonów itp.
 • Dla pracownika:
  • Świadczenia zwiększają dochody. W praktyce pracownicy często traktują świadczenia nie jako dodatkowy element swojego dochodu, ale jako należne im prawo. Zazwyczaj także nie zdają sobie sprawy z wartości korzyści pozapłacowych.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie wynagrodzeniami powinny przedstawiać pracownikom rzeczywistą wartość rynkową świadczeń, a nie ich koszt dla pracodawcy. Ważną rolę odgrywa skuteczne komunikowanie struktury świadczeń i korzyści płynących z posiadania każdego ich składnika.
Wynagrodzenie kafeteryjne – swoboda wyboru świadczeń dla pracownika.

FUNKCJE ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH

 • Przyciąganie i zatrzymanie kompetentnych pracowników. Wzrasta atrakcyjność firmy jako pracodawcy. Świadczenia stają się kartą przetargową w wyścigu po najlepszych pracowników. Informacje o świadczeniach pojawiają się często już w ofertach rekrutacyjnych.
 • Niektórzy pracownicy twierdzą, że świadczenia pozapłacowe to „złote kajdanki” – np. samochód służbowy, oddany także do użytku prywatnego powstrzymuje pracownika przed odejściem z firmy, nawet jeśli pojawia się oferta z lepszymi warunkami płacowymi.
 • Motywowanie pracowników. Wartość motywacyjna świadczeń jest inna niż gratyfikacji uzależnionych od wyników pracy. Motywują do unikania zachowań, które mogłyby doprowadzić do utraty przyznawanych świadczeń tworzą pozytywna postawę wobec firmy i maja wartość emocjonalną.

Motywacyjne działanie świadczeń wzrasta, jeśli pracownik sam może dokonać wyboru z ich katalogu przedstawionego przez firmę.

Motywowanie przez:

 • Wynagradzanie – wycenić treść pracy, efekty pracy, oferty rynkowe, możliwości finansowe firmy,
 • Ocenianie – informacja zwrotna o wykonywanej pracy, podstawa decyzji kadrowych,
 • Szkolenia i zarządzanie karierą – inwestowanie w ludzi, szansa na realizację indywidualnej wizji rozwoju,
 • System organizacji pracy – stworzenie warunków odpowiadających oczekiwaniom pracowników, np. rotacja pracy, rozszerzenie treści zadań, anatomiczne grupy pracowników, elastyczny czas pracy, elastyczność miejsca pracy i forma zatrudnienia,
 • Partycypacja pracownicza – włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji,
 • Empowerment – uprawomocnienie, rewolucyjny efekt nowoczesnego zarządzania, tworzenie warunków podejmowania decyzji jak najlepszych, szybkich, dających w efekcie większe zaangażowanie i lepszą motywacje personelu do zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów.

WNIOSKI:

 • System motywowania powinien być zróżnicowany i dynamiczny.
 • Instrumenty finansowe i pozafinansowe powinny się wzajemnie wspomagać tworząc logiczna całość.
 • Świadczenia pozapłacowe dają szansę uwzględnienia indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników.
 • Dobrze skonstruowany, atrakcyjny system motywowania pozwala pracodawcy przyciągnąć do firmy pracowników, stabilizować ich, mobilizować, podnosić zaangażowanie i lojalność.
 • Korzystne – zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika – jest negocjowanie struktury pakietu motywatorów.
 • Perspektywy rozwoju świadczeń pozapłacowych są związane ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi, co daje pracodawcy szerokie możliwości ich identyfikowania, doboru i konkurowania za ich pomocą na rynku pracy.