W opracowaniu pragnę przedstawić ewolucję funkcji personalnej w przedsiębiorstwie oraz opisać rozwój zarządzania zasobami ludzkim i jego wybrane modele

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zasoby w przedsiębiorstwie (organizacji):
– Finansowe,
– Ludzkie,
– Materialne
– Zasoby – informacja,

Historia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ZLL to proces składający się z logicznie powiązanych ze sobą czynności ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz tworzeniu warunków stymulujących efektywne zachowania zatrudnionego personelu zgodnie z nadrzędnym celem organizacji.

Zarządzanie Kadrami

To zbiór zadań związanych z ludźmi ukierunkowanych na cele organizacji i zaspokajanie potrzeb pracowników.

Pod pojęciem modelu rozumiemy uproszczenie określonej rzeczywistości. 

Modele zarządzania zasobami ludzkimi

– Tradycyjny,
– Stosunków międzyludzkich,
– Zasobów ludzkich,

Określenie trendu:

– Biurokratyzacja,
– Instytucjonalizacja,
– Humanizacja,
– Ekonomizacja,
– Przedsiębiorczość wewnętrzna, zewnętrzna, marketing personalny, kompleksowe zarządzanie, jakość,

Model Harvardzki w ZZL

Model ten ma 4 główne obszary ZZL, w których podejmuje się decyzje:

– partycypację pracowników,
– ruchliwość pracowniczą (przyjmowanie, przemieszczanie i zwalnianie),
– systemy nagradzania (bodźce, płace, udziały),
– organizację pracy (strukturyzację pracy).

Model bazuje na doborze, ocenianiu, nagradzaniu i rozwoju.

Model Michigan w ZZL

Model ten integruje ZZL ze strategią zarządzania przedsiębiorstwa.

Model ten ma również swoje 4 główne obszary ZZL, mianowicie:

– dobór pracowników (selection),
– ocenianie efektów pracy (appraisal),
– nagradzanie pracowników (reward),
– rozwój pracowników (development).

Model bazuje na partycypacji pracowników, ruchliwości pracowniczej, systemach nagradzania oraz organizacji pracy.

Wśród modeli możemy wyróżnić m. in. model reaktywny i interaktywy.

model reaktywny – polega na tym, że najpierw tworzy się strategię organizacji, a potem strategię personalną,

model interaktywny – wzajemna nić porozumienia między strategią personalną, a organizacji