W opracowaniu pragnę przedstawić ewolucję funkcji personalnej w przedsiębiorstwie oraz opisać rozwój zarządzania zasobami ludzkim i jego wybrane modele Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zasoby w przedsiębiorstwie (organizacji): - Finansowe, - Ludzkie, - Materialne - Zasoby – informacja, Historia Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZLL to proces składający się z logicznie powiązanych ze sobą czynności ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz tworzeniu warunków stymulujących efektywne zachowania zatrudnionego personelu zgodnie z nadrzędnym celem organizacji. Zarządzanie Kadrami To zbiór zadań związanych z ludźmi ukierunkowanych na cele organizacji i zaspokajanie potrzeb pracowników. Pod pojęciem modelu rozumiemy uproszczenie określonej rzeczywistości.  Modele zarządzania zasobami ludzkimi - Tradycyjny, - Stosunków międzyludzkich, - Zasobów ludzkich, Określenie trendu: - Biurokratyzacja, - Instytucjonalizacja, - Humanizacja, - Ekonomizacja, - Przedsiębiorczość wewnętrzna, zewnętrzna, marketing personalny, kompleksowe zarządzanie, jakość, Model Harvardzki w ZZL Model ten ma 4 główne obszary ZZL, w których podejmuje się decyzje: - partycypację pracowników, - ruchliwość pracowniczą (przyjmowanie, przemieszczanie i zwalnianie), - systemy nagradzania (bodźce, płace, udziały), - organizację pracy (strukturyzację pracy). Model bazuje na doborze, ocenianiu, nagradzaniu i rozwoju. Model Michigan w ZZL Model ten integruje ZZL ze strategią zarządzania przedsiębiorstwa. Model ten ma również swoje 4 główne obszary ZZL, mianowicie: - dobór pracowników (selection), - ocenianie efektów pracy (appraisal), - nagradzanie pracowników (reward), - rozwój pracowników (development). Model bazuje na partycypacji pracowników, ruchliwości pracowniczej, systemach nagradzania oraz organizacji pracy. Wśród modeli możemy wyróżnić m. in. model reaktywny i interaktywy. model reaktywny – polega na tym, że najpierw tworzy się strategię organizacji, a potem strategię personalną, model interaktywny – wzajemna nić porozumienia między strategią personalną, a organizacji