Wizerunek - nazwa pochodzi z łaciny (imago- wzór, pierwowzór), Definicje wizerunku:
 1. Zbiór przekonań; i wrażeń danej osoby o obiekcie
 2. Subiektywne wyobrażenie przedsiębiorstwa i jego postrzeganie wśród uczestników rynku
 3. Jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie przedsiębiorstwie lub instytucji i nie jest to obraz rzeczywisty dokładnie i szczegółowo nakreślony ale mozaika szczegółów podchwyconych przypadkowo fragmentarycznie o nie ostrych różnicach.
Funkcje wizerunku:
 • Wizerunek jest nośnikiem charakteru produktu i stanowi czynnik wpływający na decyzje wyboru marki przez nabywców
 • Wizerunek stanowi a przynajmniej powinien stanowić dla klientów korzyści dodatkowe które występują oprócz korzyści realnych
 • Pozwala dokonywać zróżnicowania produktów i sprzyja indywidualizacji
 • Przyczynia się do tworzenia zaufania do firmy
 • Zmniejsza ryzyko przy zakupie konkretnych produktów
Zadania wizerunku:
 • Zjednuje opinię publiczną
 • Uważa się że dobry wizerunek ułatwia wzajemne porozumienie
 • Usuwa anonimowość pomiędzy producentem i odbiorcą
 • Sprzyja wytworzeniu korzystnego nastawiania do firmy i jej poczynań
Wizerunek – czynnik który decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa Odbiorcy wizerunku:
 • - Grupa odbiorców wewnętrznych
  • Pracownicy na wszystkich szczeblach
 • - Odbiorcy zewnętrzni
  • Klienci
  • Kontrahenci
  • Dostawcy
  • Wszyscy z którymi współpracujemy
Podstawowe typy wizerunku:
 • Produktu (marki) – jest to sposób postrzegania określonej marki na tle innych (albo wszystko pod jedną marką albo pod wieloma)
 • Grupy produktów – dotyczy grupy produktów które są ze sobą dowolnie powiązane (np. wizerunek produktów ekologicznych)
 • Przedsiębiorstwa – sposób w jaki ludzie postrzegają firmę przez pryzmat wszystkich działań
 • Organizacji – określa się go przez pryzmat kontaktów
 • Oferty marketingowej – wizja jak ludzie postrzegają działania marketingowe firmy
 • Branży – dotyczy wszystkich przedsiębiorstw w branży (nie mamy na niego wpływu)
 • Wizerunek kraju
Subwizerunki   Typy:
 • Skierowany do otoczenia wewnętrznego (tzw. wizerunek pracodawcy) – największy wpływ na niego mają :
  • Polityka wynagrodzeń
  • Świadczenia socjalne
  • Styl kierowania
  • Stabilizacja zatrudnienia
 • Wizerunek w stosunku do otoczenia rynkowego ( tzw. image rynkowy) – najważniejsze podmioty klient, kontrahent. Można stosować dwie strategie rozdzielną lub złożoną.
 • Czynniki rynku:
  • Reklama pozycji, wypłacalności itp.
 • Wizerunek w stosunku do otoczenia społeczno politycznego (tzw. image społeczno-polityczny) bierzemy pod uwagę co jest ważne dla społeczeństwa. Bierzemy pod uwagę (czynniki wizerunku):
  • - Politykę ekologiczną
  • - Zaangażowanie społeczne
  • - Polityka inwestycyjna
  • - Akcje charytatywne
Najważniejsze czynniki które wpływają na postrzeganie wizerunku firmy:
 • Doświadczenia konkretnych osób wynikające z kontaktów z danym przedsiębiorstwem
 • Świadome działania przedsiębiorstwa (wykorzystanie narzędzi przedsiębiorstwa)
 • Oddziaływania liderów opinii
Najważniejsze czynniki wpływające na wyobrażenie ludzi o firmie i jej produktach:
 • Właściwości produktu
 • Dodatkowe cechy produktu (elementy niematerialne)
 • Cena produktu
 • Formy promocji
 • Liderzy opinii
Narzędzia marketingowe wykorzystywane w kreowaniu wizerunku:
 • Reklama (promowanie firmy i jej produktów w środkach masowego przekazu)
 • Promocja (jednorazowe działania związane z konkretnym produktem)
 • Akwizycja (bezpośredni kontakt przedstawiciela firmy z nabywcą)
 • Wszelkie techniki PR
- Reklama i promocja – krótkoterminowe działania - Akwizycja – działania na dłuższy okres niż reklama i promocja - PR – najpoważniejsze i na najdłuższy okres Strategie kreowania wizerunku:
 • Ekstrawertyczna – uzewnętrznianie wszystkich swoich działań i chwalenie się nimi, stała obecność w świadomości uczestników rynku
 • Introwertyczna – dąży się do ochrony przed opinią publiczną, chodzi o to że nie podajemy wszystkich informacji wszędzie nastawiona jest na wąską grupę odbiorców nastawiona na dwie grupy : na obecnych współpracowników i potencjalnych współpracowników. Charakterystyczna dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.
Grupy czynników które mogą być wykorzystane do tworzenia subwizerunku przedsiębiorstwa:
 • Stan spraw organizacji które mogą być przedmiotem tworzenia wizerunku:
  • Typowe elementy zarządzania strategicznego (misja wizja strategia działania)
  • Normy postępowania
  • Oferta produktowa
  • Szczególne kompetencje ( wszystko to co jest dla firmy specyficzne: tożsamość, doświadczenie itp.)
 • Komunikowanie o stanie spraw organizacji. Funkcje komunikowania:
  • Poznawcza
  • Oznajmiająca
  • Interpretacyjna
  • Motywacyjna
Cechy dobrej komunikacji:
   • Kompetencja
   • Wiarygodność
   • Budzi zaufanie
    • Odbiór czyli rezonans organizacji zależy od:
     • Wiedzy ludzi o organizacji
     • Odczuć ludzi dotyczącej danej organizacji
     • Norm społecznych
Lista czynników które tworzą wizerunek przedsiębiorstwa:
 • wykwalifikowanie kierownictwa
 • innowacje
 • komunikacja
 • stosunek między ceną a właściwościami użytkowymi produktu
 • solidność
 • współpracownicy
 • rozwój
 • atrakcyjność
 • kontakty zagraniczne
 • niezależność
Czynniki które wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa według badań(producenci i klienci):
 • - jakość
 • - cena
 • - szybkość realizacji
 • - marka