Wizerunek – nazwa pochodzi z łaciny (imago- wzór, pierwowzór),

Definicje wizerunku:

 1. Zbiór przekonań; i wrażeń danej osoby o obiekcie
 2. Subiektywne wyobrażenie przedsiębiorstwa i jego postrzeganie wśród uczestników rynku
 3. Jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie przedsiębiorstwie lub instytucji i nie jest to obraz rzeczywisty dokładnie i szczegółowo nakreślony ale mozaika szczegółów podchwyconych przypadkowo fragmentarycznie o nie ostrych różnicach.

Funkcje wizerunku:

 • Wizerunek jest nośnikiem charakteru produktu i stanowi czynnik wpływający na decyzje wyboru marki przez nabywców
 • Wizerunek stanowi a przynajmniej powinien stanowić dla klientów korzyści dodatkowe które występują oprócz korzyści realnych
 • Pozwala dokonywać zróżnicowania produktów i sprzyja indywidualizacji
 • Przyczynia się do tworzenia zaufania do firmy
 • Zmniejsza ryzyko przy zakupie konkretnych produktów

Zadania wizerunku:

 • Zjednuje opinię publiczną
 • Uważa się że dobry wizerunek ułatwia wzajemne porozumienie
 • Usuwa anonimowość pomiędzy producentem i odbiorcą
 • Sprzyja wytworzeniu korzystnego nastawiania do firmy i jej poczynań

Wizerunek – czynnik który decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Odbiorcy wizerunku:

 • – Grupa odbiorców wewnętrznych
  • Pracownicy na wszystkich szczeblach
 • – Odbiorcy zewnętrzni
  • Klienci
  • Kontrahenci
  • Dostawcy
  • Wszyscy z którymi współpracujemy

Podstawowe typy wizerunku:

 • Produktu (marki) – jest to sposób postrzegania określonej marki na tle innych (albo wszystko pod jedną marką albo pod wieloma)
 • Grupy produktów – dotyczy grupy produktów które są ze sobą dowolnie powiązane (np. wizerunek produktów ekologicznych)
 • Przedsiębiorstwa – sposób w jaki ludzie postrzegają firmę przez pryzmat wszystkich działań
 • Organizacji – określa się go przez pryzmat kontaktów
 • Oferty marketingowej – wizja jak ludzie postrzegają działania marketingowe firmy
 • Branży – dotyczy wszystkich przedsiębiorstw w branży (nie mamy na niego wpływu)
 • Wizerunek kraju

Subwizerunki

 

Typy:

 • Skierowany do otoczenia wewnętrznego (tzw. wizerunek pracodawcy) – największy wpływ na niego mają :
  • Polityka wynagrodzeń
  • Świadczenia socjalne
  • Styl kierowania
  • Stabilizacja zatrudnienia
 • Wizerunek w stosunku do otoczenia rynkowego ( tzw. image rynkowy) – najważniejsze podmioty klient, kontrahent. Można stosować dwie strategie rozdzielną lub złożoną.
 • Czynniki rynku:
  • Reklama pozycji, wypłacalności itp.
 • Wizerunek w stosunku do otoczenia społeczno politycznego (tzw. image społeczno-polityczny) bierzemy pod uwagę co jest ważne dla społeczeństwa. Bierzemy pod uwagę (czynniki wizerunku):
  • – Politykę ekologiczną
  • – Zaangażowanie społeczne
  • – Polityka inwestycyjna
  • – Akcje charytatywne

Najważniejsze czynniki które wpływają na postrzeganie wizerunku firmy:

 • Doświadczenia konkretnych osób wynikające z kontaktów z danym przedsiębiorstwem
 • Świadome działania przedsiębiorstwa (wykorzystanie narzędzi przedsiębiorstwa)
 • Oddziaływania liderów opinii

Najważniejsze czynniki wpływające na wyobrażenie ludzi o firmie i jej produktach:

 • Właściwości produktu
 • Dodatkowe cechy produktu (elementy niematerialne)
 • Cena produktu
 • Formy promocji
 • Liderzy opinii

Narzędzia marketingowe wykorzystywane w kreowaniu wizerunku:

 • Reklama (promowanie firmy i jej produktów w środkach masowego przekazu)
 • Promocja (jednorazowe działania związane z konkretnym produktem)
 • Akwizycja (bezpośredni kontakt przedstawiciela firmy z nabywcą)
 • Wszelkie techniki PR

– Reklama i promocja – krótkoterminowe działania

– Akwizycja – działania na dłuższy okres niż reklama i promocja

– PR – najpoważniejsze i na najdłuższy okres

Strategie kreowania wizerunku:

 • Ekstrawertyczna – uzewnętrznianie wszystkich swoich działań i chwalenie się nimi, stała obecność w świadomości uczestników rynku
 • Introwertyczna – dąży się do ochrony przed opinią publiczną, chodzi o to że nie podajemy wszystkich informacji wszędzie nastawiona jest na wąską grupę odbiorców nastawiona na dwie grupy : na obecnych współpracowników i potencjalnych współpracowników. Charakterystyczna dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Grupy czynników które mogą być wykorzystane do tworzenia subwizerunku przedsiębiorstwa:

 • Stan spraw organizacji które mogą być przedmiotem tworzenia wizerunku:
  • Typowe elementy zarządzania strategicznego (misja wizja strategia działania)
  • Normy postępowania
  • Oferta produktowa
  • Szczególne kompetencje ( wszystko to co jest dla firmy specyficzne: tożsamość, doświadczenie itp.)
 • Komunikowanie o stanie spraw organizacji. Funkcje komunikowania:
  • Poznawcza
  • Oznajmiająca
  • Interpretacyjna
  • Motywacyjna

Cechy dobrej komunikacji:

   • Kompetencja
   • Wiarygodność
   • Budzi zaufanie
    • Odbiór czyli rezonans organizacji zależy od:
     • Wiedzy ludzi o organizacji
     • Odczuć ludzi dotyczącej danej organizacji
     • Norm społecznych

Lista czynników które tworzą wizerunek przedsiębiorstwa:

 • wykwalifikowanie kierownictwa
 • innowacje
 • komunikacja
 • stosunek między ceną a właściwościami użytkowymi produktu
 • solidność
 • współpracownicy
 • rozwój
 • atrakcyjność
 • kontakty zagraniczne
 • niezależność

Czynniki które wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa według badań(producenci i klienci):

 • – jakość
 • – cena
 • – szybkość realizacji
 • – marka