W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona aktywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów. 
rachunkowosc_kerimbud_majatek_przedsiebiorstwa
AKTYWA to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych AKTYWA TRWAŁE to składniki aktywów jednostki, które są użytkowane przez jednostkę lub związane z jednostką w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Charakteryzują się długotrwałym okresem użytkowania, stosunkowo wysoką wartością jednostkową oraz tym, że zużywają się stopniowo zachowując swoją naturalną postać. AKTYWA OBROTOWE jest to ta część aktywów jednostki, które obejmuje:
 • - aktywa rzeczowe, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 • - aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 • - należności krótkoterminowych do których zalicza się ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • - rozliczenia międzyokresowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego

RUCH OKRĘŻNY AKTYWÓW OBROTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM rachunkowosc_ruch_okrezny_kerimbud

STRUKTURA AKTYWÓW Aktywa Trwałe rachunkowosc_aktywa_trwale_kerimbud Aktywa obortowe rachunkowosc_aktywa_obrotowe_kerimbud Szczegółowy opis poszczególnych aktywów: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Do wartości niematerialnych i pranych zalicza się także:
 • wartość firmy jest różnicą między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.

 • koszty zakończonych prac rozwojowych

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE obejmujące: Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki, a w szczególności:

 • - nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

 • - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

 • - ulepszenia w obcych środkach trwałych,

 • - inwentarz żywy.

Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

 NALEŻNOŚCI to wynikające z przeszłych zdarzeń prawo otrzymania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, związane z cyklem operacyjnym lub wynikające z przepisów prawa.

 Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw, usług.

 Należności krótkoterminowe to ogół należności z tytułu dostaw i usług, a także należności z innych tytułów, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

INWESTYCJE to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających:
 • - z przyrostu wartości tych aktywów,
 • - uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności są to aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
AKTYWA FINANSOWE to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. AKTYWA PIENIĘŻNE to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej. INSTRUMENTY KAPITAŁOWE są to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziałów, opcji na akcje własne lub warrantów. INSTRUMENTY FINANSOWE są to kontrakty, które powodują powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Inwestycje długoterminowe:
 1. Nieruchomości.
 2. Wartości niematerialne i prawne.
 3. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:
 • - Udziały i akcje
 • - Inne papiery wartościowe
 • - Udzielone pożyczki
 • - Inne długoterminowe aktywa finansowe (np. lokaty bankowe)
 1. Inne inwestycje długoterminowe.
Inwestycje krótkoterminowe:
 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym:
 • - udziały i akcje,
 • - inne papiery wartościowe,
 • - udzielone pożyczki,
 • - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
 • - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 1. Inne inwestycje krótkoterminowe
ZAPASY czyli rzeczowe aktywa obrotowe, na które składają się:
 • materiały stanowią nabyte rzeczowe składniki majątku, przeznaczone do zużycia na własne potrzeby,
 • towary stanowią nabyte rzeczowe składniki majątku przeznaczone do odsprzedaży w niezmienionej postaci.
 • produkty gotowe – są to efekty działalności firmy przeznaczone do sprzedaży (wyroby gotowe, zakończone usługi).
 • półprodukty stanowią wyroby, które przeszły określoną fazę produkcji, przeznaczone są do montażu, wykorzystania w dalszym procesie wytwarzania produktu.
 • produkty w toku stanowią wyroby lub usługi znajdujące się z trakcie procesu produkcyjnego