W niniejszym opracowaniu pragnę przedstawić elementy marketingu międzynarodowego oraz sposób w jaki ta forma marketingu funkcjonuje. Marketing międzynarodowy Marketing (def. Kotlera) – to dostarczanie odpowiednich dóbr i usług odpowiednim odbiorcom w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie z użyciem odpowiednich środków komunikacji i promocji. Marketing (def. Kotlera z 1980) jest działalnością ludzi nakierowana na zaspokojnie potrzeby w procesie wymiany. Potrzeba to stan dyskomfortu wynikający z braku czegoś. W roku 1963 Borden stwierdził, że przedsiębiorstwo oddziałuje na rynek. Jest to marketing mix. W 1969 roku zostało uproszczone przez Mc Carty’ego – 4P Produkt (product) - Korzyści dla klienta Cena (price) - Koszt dla klienta Promocja (promotion) - Komunikacja Dystrybucja (provide) - Komfort   Oferta Marketingowa powinna mieć w sobie zakodowane 4 rodzaje użyteczności

5P – Philip Kothler + Personel

  Marketing międzynarodowy
 • w przypadku marketingu międzynarodowego zakłada się że rynki zagraniczne różnicują się względem segmentów rynku, jak I potrzeb, pod względem organizacji działalności itp.
 • Zadaniem marketingu międzynarodowego jest zatem dostosowanie produktu wychodzącego za granicę do potrzeb każdego rynku.
Wejście każdej firmy na rynki zagraniczne jest procesem skomplikowanym i najczęściej ma charakter ewolucyjny. Główne etapy tego procesu to:
 • - ocena środowiska marketingu międzynarodowego (z ekonomicznego, prawno – politycznego i kulturowego punktu widzenia)
 • - decyzje dotyczące sprzedaży za granicę (produkt, ilość, sposób sprzedaży, dóbr partnerów)
 • - wybór rynków (rozmiar, poziom i podział dochodów nabywców, koszty transakcji, korzyści konkurencyjne, poziom ryzyka)
 • - wybór sposobu penetracji rynku (eksport pośredni lub bezpośredni, strategia związku z przedsiębiorstwem zagranicznym, strategia inwestycji bezpośrednich)
 • - decyzja w sprawie wyboru programu marketingowego – w dziedzinie produktu, ceny, promocji i miejsca
 • - decyzje dotyczące organizacji marketingu
  Internacjonalizacja – umiędzynarodowienie
 • pogłębianie zaangażowania w operacje na rynkach zagranicznych
 • geograficzne poszerzanie zakresu działania firm - globalizacja działań
  Rodzaje internacjonalizacji:
 • bierna – konkurowanie na własnych rynkach z przedsiębiorstwami zagranicznymi
 • aktywna – konkurowanie na rynkach zagranicznych
  NIH – Not Invested Here (firmy obce często z tego powodu przyjmują nazwy rodzime) --> przykładem jest portugalska sieć sklepów "Biedronka"   Otoczenie
 • wszystkie elementy wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  Otoczenie to zbiór wszystkich elementów, które mają wpływ na przedsiębiorstwo Otoczenie zewnętrzne:
 1. zadaniowe (dostawcy, klienci, konkurencja)
 2. dalsze (PEST)
P – uwarunkowania polityczno prawne E – uwarunkowania ekonomiczne (poziom zamożności danego kraju) S – uwarunkowania społeczno kulturowe T – uwarunkowania technologiczne Podstawowymi cechami współczesnego otoczenia marketingowego są jego zmienność oraz złożoność. Cechy te określone są przez Ansoffa jako turbulencja, która charakteryzowana jest z kolei przez następujące określenia:
 1. wzrost nowości zmiany – jest to cecha otoczenia marketingowego przedsiębiorstw, polegająca na tym, że coraz więcej wydarzeń mających wpływ na ich funkcjonowanie odbiega od dotychczasowych doświadczeń. W związku z tym coraz trudniej podejmuje się decyzje, gdyż zwiększa się ryzyko oraz potrzebna jest coraz dokładniejsza i ściślejsza informacja pozwalająca na jego minimalizowanie
 2. wzrost intensywności otoczenia - polega na tym, że coraz bardziej zacieśniają się związki przedsiębiorstwa z jego partnerami z jednej strony, z drugiej zaś przedsiębiorstwo samo ma większy wpływ na funkcjonowanie innych produktów. Występuje też uzależnienie od innych elementów otoczenia (mogą to być np. czynniki związane z uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi itp.)
 3. Wzrost szybkości zmian otoczenia – związana jest z rosnącą innowacyjnością podmiotów gospodarczych. Sytuacja taka, jest w dużej mierze spowodowana nasilającą się konkurencją rynkową i przejawia się między innymi skracaniem cyklu życia produktów i czasu komercjalizacji wynalazków oraz unowocześnianiem metod zarządzania, wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu marketingu
 4. Złożoność otoczenia – polega na wzroście liczby elementów otoczenia oraz wzroście złożoności tych elementów, tym samym coraz trudniejsze staje się określenie ich wpływu na działanie przedsiębiorstwa.
Standaryzacja i adaptacja w strategiach na rynkach zagranicznych mówi o tym, że w otoczeniu jest coraz więcej zmian nieciągłych.