About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 18 blog entries.

Rachunkowość finansowa – majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia – aktywa

W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona aktywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów.  AKTYWA to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do [...]

Rachunkowość finansowa – wprowadzenie do rachunkowości

W niniejszych opracowaniach poświęconych rachunkowości uwaga zostanie skupiona na wszystkich aspektach prowadzenia rachunkowości wraz z poznaniem odpowiednich zasobów oraz ich wzajemnych zależności w przedsiębiorstwie. Artykuł wprowadzający opisuje ogólną charakterystykę rachunkowości, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych wśród nauk ekonomicznych, należy do grupy nauk stosowanych. Jest zarówno dyscypliną naukową jak i działalnością [...]

Prawo Cywilne – osobowość prawna i typy osób prawnych

Opracowanie poświęcone jest genezie oraz idei działania jaką niesie za sobą byt osoby prawnej. Pokazane są również przykłady osób prawnych oraz różnice między osobami prawnymi, a fizycznymi. Osoba Prawna Genezy instytucji osób prawnych należy szukać w prawie rzymskim. Według rozpowszechnionego w nauce poglądu ich zalążkiem była gmina terytorialna, którą początkowa uważano za zbiorowość jednostek, ale [...]

Marketing międzynarodowy – standaryzacja, adaptacja na rynkach, cena, szara strefa

Standaryzacja i adaptacja w strategiach na rynkach zagranicznych Rozciąganie rynku krajowego – quasi standaryzacja Rozwinięty marketing międzynarodowy – analiza rynków międzynarodowych i strategie zróżnicowane wykorzystujące adaptację Myślenie globalne – standaryzacja produktu i innych elementów mixu. Optymalne proporcje standaryzacji i adaptacji Warianty standaryzacji marketingu na rynkach zagranicznych Marketing międzynarodowy – maksymalizacja zysku na poszczególnych rynkach, odrębne [...]

Marketing międzynarodowy – marka i produkt

W niniejszym opracowaniu pragnę skupić się na aspekcie produktu i marki oraz ich kształtowaniu w ramach marketingu  międzynarodowego. Kategorie produktów wg. P. Kotlera - produkty czysto materialne - produkty z usługami towarzyszącymi - usługi z towarzyszącymi innymi usługami lub produktami - czyste usługi (trudne do jednoznacznego określenia) Struktura produktu W każdym produkcie można wyróżnić pewne [...]

Marketing międzynarodowy – informacje podstawowe

W niniejszym opracowaniu pragnę przedstawić elementy marketingu międzynarodowego oraz sposób w jaki ta forma marketingu funkcjonuje. Marketing międzynarodowy Marketing (def. Kotlera) – to dostarczanie odpowiednich dóbr i usług odpowiednim odbiorcom w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie z użyciem odpowiednich środków komunikacji i promocji. Marketing (def. Kotlera z 1980) jest działalnością ludzi [...]

Marketing – istota, geneza, podstawowe pojęcia

Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi.   Podstawowe pojęcia w marketingu: Potrzeby – stan odczuwania braku zaspokojenia. Pragnienie – jest wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych. Popyt – pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Produkt – to co można zaoferować na [...]

Fuzje i przejęcia – wprowadzenie do zagadnienia

We wstępie do zagadnienia uwaga zostanie skupiona na sposobach rozwoju firmy, cyklu życia przedsiębiorstwa oraz fazach rozwoju. Przedstawione zostanie także ujęcie fuzji i przejęć w poszczególnych latach rozwoju gospodarki, typologie fuzji i przejęć oraz przesłanki, które powodują decyzje o dokonywanych fuzjach i przejęciach.  Sposoby rozwoju firmy:   Greenfield – budowanie od podstaw, np. budowa fabryki [...]